Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långsjöberget

Långsjöberget är en liten naturskogs-oas. Hit kan man komma för att njuta och glömma bort omvärlden en stund. Reservatet är lättillgängligt endast 7 kilometer väster om Vännäs, nära väg 92 mot Bjurholm.

Det utgörs av Långsjöbergets norra del, från Långsjön i väster, upp på hällmarkstopparna och ner i lägre områden i norr och öster. Det är mest granskog men det finns också gamla tallar och gamla grova aspar. Många tallar är upp emot 200 år. Skogen är rik på hänglavar och det finns också andra typer av lavar varav flera rödlistade.

Hänglav på granar.

Hänglavar.

På hällmarkerna växer en gles tallskog. Vissa ställen har mycket block med gott om små mossklädda stenblock.

I västsluttningen ner mot Långsjön är skogen mycket grov och hög. Där växer blommor som harsyra, ekorrbär och stora ormbunkar. I reservatets sydvästra hörn vid Långsjöns utlopp brukar bävern bygga sin hydda.

Mänsklig närvaro i skogen

Långsjöberget har under lång tid nyttjats av människan för jord- och skogsbruk. Området koloniserades först omkring 1850 och utgjorde den sista vågen av så kallad nyodling. Långsjöbergets skogar har nyttjats extensivt, främst för bete och husbehovsvirke. Det har också brutits stubbar för tjärbränning och enligt uppgift ska det finnas en gammal tjärdal i sluttningen mot Långsjön.

I det nordöstra hörnet, ner mot Långsjön finns även spår av tegdiken. Här har marken varit uppodlad och betad ända in på 1960-talet. Uppe på Långsjöbergets topp bröts det sten i slutet av 1800-talet. Stenarna användes bland annat till husgrunder och broar i omgivningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träk inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 42,5 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra väg 92 mot Bjurholm. Efter cirka 7 kilometer, sväng av till byn Långsjöberget.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss