Arksjöberget

Utsikt från Arksjöberget.

Många spännande växter finns i branten där Arksjöberget sluttar ner mot Långseleån. I reservatet finns också en bergsplatå som är täckt av småmyrar och granurskog.

Rasbranterna består av kalkrik alunskiffer. Kalken och värmen i sydsluttningen gör att både fjällets växter och mer värmekrävande arter trivs här. Nedanför branterna växer spännande arter som stor bergglim, kanelros, vårväxten smånunneört och klippbräcka. Några andra arter är stinksyrsa, svartbräken, gaffelbräken, fjällhällebräken, sandnarv och svart trolldruva.

Brand på 1770-talet

I närheten av branterna är skogen yngre än i övriga delar. Tallskogen som växer här bär spår av branden som härjade här på 1770-talet. Andra delar av skogen har under lång tid fått utvecklas utan inverkan av skogbränder.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Arksjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon med undantag på befintlig skogsbilväg
  samt uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på
  snötäckt, väl tjälad mark längs markerade skoterleder.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 1999, 1998, 2018
Storlek: 1251 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000