Arksjöberget

Utsikt från Arksjöberget.

Många spännande växter finns i branten där Arksjöberget sluttar ner mot Långseleån. I reservatet finns också en bergsplatå som är täckt av småmyrar och granurskog.

Rasbranterna består av kalkrik alunskiffer. Kalken och värmen i sydsluttningen gör att både fjällets växter och mer värmekrävande arter trivs här. Nedanför branterna växer spännande arter som stor bergglim, kanelros, vårväxten smånunneört och klippbräcka. Några andra arter är stinksyrsa, svartbräken, gaffelbräken, fjällhällebräken, sandnarv och svart trolldruva.

Brand på 1770-talet

I närheten av branterna är skogen yngre än i övriga delar. Tallskogen som växer här bär spår av branden som härjade här på 1770-talet. Andra delar av skogen har under lång tid fått utvecklas utan inverkan av skogbränder.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Arksjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än terrängskoter på väl snötäckt mark utmed markerad vinterled där terrängskotrar enligt särskild utmärkning får framföras.
  • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 1999, 1998, 2018
Storlek: 1251 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000