Björnberget-Gäddtjärnen

Björnberget-Gäddtjärnen är ett stort område med gammal skog och stark vildmarkskänsla två mil sydväst om Bjurholm. På en skogsbilväg kan du ta dig in mitt i reservatet.

Reservatet ligger omkring två mil sydväst om Bjurholm, vid Abborrtjärn, och består av det 380 meter höga Björnberget. I bergsluttningarna finns många branter, sprickbildningar och blockområden. I områdets nordvästra del finns en vackert belägen liten skogstjärn som kallas Gäddtjärnen. Två andra mindre skogstjärnar, Abborrtjärnen och Björntjärnen, ligger i reservatets utkant.

Spår av brandljud.

Brandpräglade skogar

Skogarna på Björnberget har nästan helt undgått skogsbruk. Istället är skogen påverkad av naturliga störningar, till exempel stormfällningar och bränder. Triangelformade skador i vid trädens bas, så kallade brandljud, vittnar om de upprepade bränderna som dragit fram här. Många arter som lever i de här skogarna är beroende av att det fortsätter att brinna med jämna mellanrum. Därför kommer Länsstyrelsen utföra kontrollerade naturvårdsbränningar i en del av områdets skogar.

Reliktbocken lever i gamla tallar

I reservatet finns många sällsynta och hotade arter som är beroende av gamla naturskogar. Många av de äldre tallarna har kläckhål av reliktbock. Reliktbocken är en hotad skalbagge vars larver lever i gamla, solexponerade tallar. När skalbaggen har kläckts från sin puppa inne i trädet gnager den ett ovalt, 3-4 mm brett hål i barken för att ta sig ut. Reliktbockens kläckhål är ganska lätta att känna igen eftersom de oftast är fyllda med rödbrunt gnagmjöl.

Tydliga spår från Reliktbock.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnberget-Gäddtjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek:
247,4 hektar
Kommun:
Bjurholm
Skyddsform:
Naturreservat