Dyngstomberget

Gamla naturskogar växer på de tre bergen Dyngstomberget, Blåbärsberget och Trollberget. Vägar gränsar till och går in i reservatet så du kan lätt komma nära.

Från skogsbilvägen i nordväst går en stig in till Trolltjärnen och vidare till en annan skogsbilväg. Runt Trolltjärnen finns myrar och sumpskogar. De äldsta tallarna på sluttningarna är 200-250 år. Stora delar av skogen har tidigare brunnit.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dyngstomberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga skogsvägar och för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2004, 2007
Storlek: 163 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000