Vithattsmyrarna

De vidsträckta myrarna Stormyran, Hästhöänget och Jämmerdalen bildar tillsammans det ovanligt varierade myrlandskapet Vithattsmyrarna.

Det är sällsynt många olika sorters myrtyper i reservatet. De vanligaste är strängblandmyr och strängflarkkärr. Reservatet varierar också i blöthet, näringsförhållanden, gölar, dråg och bäcksystem. Centrala Stormyran har mest näringsrik vegetation och har en mycket vacker struktur med tydligt sluttande kärr som strålar solfjäderformat ner mot Stormyrbäcken i söder. Intill Stormyrbäcken i Jämmerdalen, finns en myrtyp med mycket näringsrik vegetation, så kallat rikkärr. I kanten av rikkärret finns mängder av den sällsynta gula blomman myrbräcka.

Rikt fågelliv

Fågellivet på myren är häftigt! Under tidig vår är stora delar av Stormyran täckt med vatten. Många änder och vadare använder då området som rastlokal. Det gäller även när det är högt vatten på hösten. Här finns till och med dvärgbeckasin, myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa! Dessutom häckar antagligen både sångsvan och sädgås på Stormyran. De många häckande och rastande våtmarksfåglarna gynnar också många rovfåglar och ugglor.

Spår av myrslåtter

Nästan hela de öppna myrarna inom reservatet har använts för slåtter av Rörträsk och Missenträsk byar från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1900-talet. Många myrlador finns ireservatet. Förutom ladorna finns också rester efter gamla hässjor som höet torkades på. Spår från en gammal kolningsanläggning finns söder om Hästhöängestjärnarna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vithattsmyrarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt förändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada, hässjerester, kolbottnar och tjärdalar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 661 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat