Södra Degernässlätten-Sundet

Området längs Degernäsbäcken har sedan lång tid dragit till sig rastande fåglar.

Effektiva dikessystem och en allt tidigare snösmältning har dock gjort att vårens smältvattenpölar och översvämningar minskat. Här finns nu istället iordningställda svämsjöar och våtmarker som gör att platsen varje vår fortsätter vara ett paradis för flockar av svanar, gäss, änder och tranor.

Vatten pumpas in och skapar fina miljöer för fåglar

Under mars och april pumpas vatten från bäcken ut på åkrarna. De fyller delar av åkrarna med vatten för att ge flyttande fåglar en bra mat- och rastplats. Närheten till födorika stubbåkrar och fält med oskördat korn drar till sig stora flockar av sångsvanar, tranor, olika gäss och änder.

Med lite tur kan du också få se pilgrimsfalk eller havsörn jaga längs bäcken. När flyttfåglarna dragit vidare i slutet av april pumpas vattnet tillbaka till bäcken och fälten torkar upp för att sås med vall eller spannmål.

Havsörn.

Våtmarker och betesmarker

Söder om åkrarna med svämsjöar har man anlagt grunda våtmarker vars stränder betas av kreatur. Vatten från Degernäsbäcken pumpas ut på våtmarkerna under snösmältningen vilket lockar många rastande fåglar. Framåt sommaren sjunker sedan vattnet gradvis undan på naturlig väg. Betesmarken runt våtmarkerna passar också många olika häckande fåglar som vadare och småfåglar.

Välkommen att besöka reservatet!

Vid reservatets huvudentré i norr finns en bilparkering för bilar och bussar med en upphöjd skådarkulle, "limpan", där du har bra utsikt över området.  

Den så kallade obsladan nedanför E4:an är också en populär fågelskådningsplats. Efter 15 maj går det även att promenera in till Skärberget mitt på Degernässlätten. Här kan du se flera olika sjöfåglar, vadare och dvärgmåsar.

Beträdnadsförbud från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte vistas i området 1 april–15 maj (hela reservatet) och 1 april–15 augusti (inom betesfållorna). Plattformar och vägen mellan Stöcke och Innerskäret får användas även under dessa tider.

Visa hänsyn till fåglar, bönder och betesdjur genom att hålla dig till anvisade vägar och besöksplatser. Kom också ihåg att hålla hunden kopplad och undvik att gå på växande gröda.

Karta över områdena med beträdnadsförbud Pdf, 1.7 MB.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. För att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena bildades Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven.

Uppdraget är att ansvara långsiktigt för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Södra Degernässlätten-Sundet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom naturreservatet annat än på bilvägen mellan Stöcke och Innerskäret, se karta Pdf, 1.7 MB..
 • Under tiden 1 april–1 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud, se karta Pdf, 1.7 MB..
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Fånga eller samla insekter, fåglar eller andra djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg ut mot Innerskäret samt med undantag för skoter vintertid.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 169 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Var försiktig vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.