Södra Degernässlätten-Sundet

Området längs Degernäsbäcken har sedan lång tid dragit till sig rastande fåglar.

Effektiva dikessystem och en allt tidigare snösmältning har dock gjort att vårens smältvattenpölar och översvämningar minskat. Här finns nu istället iordningställda svämsjöar och våtmarker som gör att platsen varje vår fortsätter vara ett paradis för flockar av svanar, gäss, änder och tranor.

Vatten pumpas in och skapar fina miljöer för fåglar

Under mars och april pumpas vatten från bäcken ut på åkrarna. Det ger fåglarna trygga viloplatser, vatten att dricka och tvätta sig i. Närheten till födorika stubbåkrar och fält med oskördat korn drar till sig stora flockar av sångsvanar, tranor, olika gäss och änder. Med lite tur kan du också få se pilgrimsfalk eller havsörn jaga längs bäcken. När flyttfåglarna dragit vidare i slutet av april pumpas vattnet tillbaka till bäcken och fälten torkar upp för att sås med vall eller spannmål.

Havsörn.

Våtmarker och betesmarker

Söder om åkrarna med svämsjöar har man anlagt grunda våtmarker vars stränder betas av kreatur. Vatten från Degernäsbäcken pumpas ut på våtmarkerna under snösmältningen vilket lockar många rastande fåglar. Framåt sommaren sjunker sedan vattnet gradvis undan på naturlig väg. Betesmarken runt våtmarkerna passar också många olika häckande fåglar som vadare och småfåglar.

Välkommen att besöka reservatet!

Du är välkommen att besöka Degernässlättens naturreservat! Vid reservatets huvudentré i norr finns en nyanlagd bilparkering för bilar och bussar med en upphöjd skådarkulle där man får bra utsikt.  

Beträdnadsförbud från 1:a april

Tänk på att det är beträdnadsförbud för det rika fågellivets skull inom hela reservatet under tiden 1 april - 15 maj och inom betesfållorna perioden 1 april - 15 augusti. Under denna period hänvisar vi till anvisade och iordningställda stigar och besöksplatser. Visa fåglar, bönder och betesdjur hänsyn genom att hålla dig till anvisade vägar och besöksplatser, hålla hunden kopplad samt undvika att gå på växande gröda.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

Området är ett av flera kompensationsområden för dragningen av Bottniabanans järnväg. Ett kompensationsområde är ett område som avsatts för att kompensera en skada på naturmiljöer eller arter. Med kompensation menas att man tillför nya värden, i samma omfattning som förstörts. På detta sätt säkerställer man att befintliga naturvärden inte går förlorade.

Kompensationsområdena förvaltas av Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Uppdraget är att ansvara långsiktigt, minst 100 år, för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsens uppdrag och arbete

Föreskrifter

Välkommen att besöka Södra Degernässlätten-Sundet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april - 15 maj vistas inom naturreservatet annat än på bilvägen mellan Stöcke och Innerskäret.
 • Under tiden 1 april - 1 augusti vistas inom område med beträdnadsförbud enligt vad som markertas i beslut och skötselplan.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Fånga eller samla insekter, fåglar eller andra djur.
 • Medföra okopplad hund.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg ut mot Innerskäret samt med undantag för skoter vintertid.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 169 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Var försiktig vid skoteråkning

Observera att det sitter kreaturstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter.