Bålforsen

I sluttningen ner mot Umeälven i Bålforsens naturreservat växer en fin blandskog med tall, gran och lövträd.

De flesta tallar är upp emot 250 år gamla men det finns också tallar som är upp mot 350 år gamla. En kort vandringsslinga går genom reservatet.

Du kommer lätt in i området via vägen som går genom naturreservatet. En liten sandstrand finns i västra delen och intill kraftverksdammen finns en grillplats.

Kulturmiljö

Strax utanför reservatsgränsen i sydöst ligger en tydlig och mycket välbevarad flottningsmur.

Vy över Bålforsen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bålforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 29 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000