Kniptjärnbäcken

Kniptjärnbäcken är ett naturreservat med höga naturvärden kopplade till äldre skiktade naturskogar.

Skogarna i området består av både tall- och grandominerade, skiktade naturskogar av relativt låg ålder med inslag av äldre träd och med god tillgång på död ved och hänglavar.

I reservatet ligger många omkullfallna, döda träd.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kniptjärnbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 7 dagar).

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 58,5 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat