Löttjärnkälen

Lunglav.

Skogen på Löttjärnkälen är grannaturskog som har fått utvecklas ganska ostört efter en skogsbrand som härjade i området någon gång under 1800-talet.

Spåren efter branden syns än idag i form av kolade stubbar och brandljud i träden.

Aspar som etablerat sig i området efter branden.

Värdefulla lövträd

I granskogen finns ett rikt inslag av lövträd, bland annat asp. Aspen är ett trädslag som blir allt ovanligare. Den förökar sig nämligen bäst efter skogsbränder, som sker sällan i vårt brukade skogslandskap. I Löttjärnkälens naturreservat finns gamla grova aspar som etablerat sig efter branden. Det finns också flera yngre ”aspkloner”, det vill säga en grupp av aspar som föryngras och sprider sig vegetativt genom rotskott efter störning, till exempel en brand.

Aspen är ett viktigt trädslag i våra nordliga skogar, eftersom den är värd för ett tusental arter. På asparnas bark växer en rik flora av olika lavar och mossor. På döda aspar finns ofta många vedlevande svampar. Det finns ett flertal skalbaggar och andra insekter som är specialiserade just på aspen. Insekterna äts av hackspettar som gärna hackar upp hål i den lätta veden. Hålen blir sedan fina boställen för många olika fåglar.

Friluftsliv och tillgänglighet

Löttjärnkälen ligger ganska nära en skogsbilväg och är därför relativt lätt att ta sig till. På grund av lutningen och den stora mängden död ved kan det vara lite utmanande att vandra i området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Löttjärnkälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
  på snötäckt, väl tjälad mark,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 2018

Storlek: 32 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat