Klingerberget

Naturreservatet utgörs av en nordvänd svag sluttning som sträcker sig från foten av Oxkullen och Näverberget i söder, längs med kanten på Klingerberget och en bit ner mot Krutsjön i nordväst.

En grenad bäck med utlopp i Krutsjön rinner upp i och avvattnar den norra delen av reservatet. En annan bäck rinner upp i en liten tjärn i sydöstra delen av reservatet och följer sedan reservatsgränsen söderut.

Hyggen och ungskogar

I den omedelbara närheten omges området i huvudsak av brukad skog, hyggen och ungskogar medan det inom de närmsta tio kilometrarna ligger flertalet andra grandominerade ur- och naturskogar, varav flera är eller planeras bli reservat. Längs bäckarna dominerar högörtsvegetation uppblandat med sumpskogsvegetation.

I naturreservatets urskog finns många omkullfallna träd.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klingerberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträ eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insketer och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 206 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat