Stor-Almselberget

Stor-Almselberget är ett stort sammanhängande område som nästan uteslutande av består av gammal naturskog.

På toppen av berget breder gles hällmarkstallskog ut sig. I sluttningarna är granskogen högrest och på marken växer högörter som strutbräken och nordisk stormhatt. Förekomsten av död ved är rik och det finns gott om ovanliga vedsvampar som ostticka och rosenticka. Järpe och lavskrika trivs bland de hänglavsdraperade granarna.

Naturen i Stor-Almselbergets naturreservat är i hög grad orörd och kan därför vara ett intressant utflyktsmål för den som vill uppleva urskogsartad skog. Området är bitvis mycket brant och kan därför vara utmanande att vandra i.

På vintern är området mer lättillgängligt eftersom en skoterled från nordväst leder upp till Stor-Almselbergets topp. På toppen finns ett brandtorn och en övernattningsstuga som underhålls av Meselefors skoterklubb. Tornet erbjuder fin utsikt över omgivande landskap och är ett populärt utflyktsmål. Skoterklubben har snitslat en stig upp till toppen från skogsbilvägen söder om reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Almselberhets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 219 hektar

Kommun: Åsele och Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat