Innerviksfjärdarna

Utsikt över Innerviksfjärdarna från Öberget.

Innerviksfjärdarna är grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bestånd av bladvass och talrika sävruggar.

Fjärdens inre delar kantas av vidsträckta lövsumpskogar. Åvikskärret utgörs av blöta sankmarker som numera håller på att växa igen. Inom reservatet har man noterat minst 190 fågelarter, varav ett åttiotal är häckfåglar. Under vårflyttningen kan du se upp till tusen storspovar på parad på fjärdisen.

Gott om fåglar

I Innerviksfjärdarna så finns det stora möjligheter att se rastande fåglar som storspov, ljungpipare, blå kärrhök, jorduggla, tornfalk, sädgås, grågås, kricka, bläsand och många arter av vadare. Det har även observerats pilgrimsfalk, havsörn, storlabb, häger och vit stork.

Fågelskåda i Innerviksfjärdarna

Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen, och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget, öster om Norra Innerviksfjärden, ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 15 april–15 augusti 

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 15 april–15 augusti i delar av reservatet. Fågeltorn får användas även under denna tid.

Karta beträdnadsförbud Pdf, 2.8 MB.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Innerviksfjärdarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under 15 april till 15 augusti vistas inom delar av området, se karta Pdf, 2.8 MB..
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Borttaga eller störa häckningsplats.
 • Fälla, bryta kvistar eller skada döda och levande träd.
 • Framföra båt med högre hastighet än sju knop.

Markägare, arrendatorer och andra nyttjandesrättshavare berörs inte av föreskriften under den första punkten beträffande åtgärder för jord- och skogsbruk samt fiske.

Det är också förbjudet att köra i terräng med motordrivet fordon

 • på barmark.
 • på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, eller på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen eller på marken.

Dessutom är det förbjudet att:

 • utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnad  som ej krävs för jord- eller skogsbruket eller naturreservatet.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bygga väg, bedriva täktverksamhet eller framdraga luftledning, företa diknings- eller dräningsarbeten som inte krävs för att hålla odlad jord- eller skogsmark i stånd.
 • utan länsstyrelsens tillstånd nyanlägga upplagsplatser för båtar och båthamnar vid Ursviksfjärden.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 1 530 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat