Hertsånger

Reservatet, som ligger på ett brett näs mellan Gumbodafjärden i söder och Långviksfjärden i norr, består av en ett stort antal små myrar, granskogar, hällmarkstallskogar och en mot havet öppen moränkust.

I den strandnära delen av reservatet påträffas allkärr och mindre våtängar. I de successivt högre liggande terrängsänkorna utbreder sig ett nät av små, geologiskt unga myrpartier i olika ålderstadier.

Hertsånger.

Torr hjortron ristyp

Skogsmarkerna upptas av hällmarkskogar, fastmarkskogar och myrskogar. En torr hjortron ristyp är särskilt framträdande i vissa av myrarnas dräneringsstråk på fastmarken.

Rikt djurliv

Djurlivet karakteriseras av de arter som hör hemma i den norrländska barrskogen. Området torde passa älg och skogshöns. Dalripa och tjäder har iakttagits. Utmed havsstranden förekommer bland annat Skrak, måsfågel och snäppor. Området kan även antas passa vissa störningskänsliga djurarter. Lo och fiskgjuse har också noterats i området.

Fornlämningar

Registrerade fasta fornlämningar förekommer i form av stenrösen i området. De hittas dels på Häggströmsberget, vid Lomyrberget samt nordväst om Näsudden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hertsånger. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1983, 1995
Storlek: 700 hektar
Kommun: Robertsfors
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000