Hertsånger

Reservatet ligger på ett brett näs mellan Gumbodafjärden i söder och Långviksfjärden i norr. Det består av flera små myrar, granskogar, hällmarkstallskogar och en mot havet öppen moränkust.

I den strandnära delen av reservatet finns allkärr och mindre våtängar. I de successivt högre liggande terrängsänkorna breder ett nät av små och geologiskt unga myrpartier ut sig.

Skogsmarkerna består av hällmarkskogar, fastmarkskogar och myrskogar. En torr hjortronristyp är särskilt framträdande i vissa av myrarnas dräneringsstråk.

Rikt djurliv

Djurlivet karakteriseras av de arter som hör hemma i den norrländska barrskogen så som älg och skogshöns. Utmed havsstranden förekommer bland annat skrak, måsfågel och snäppor.

Fornlämningar

Fornlämningar bestående av stenrösen finns på Häggströmsberget, vid Lomyrberget och nordväst om Näsudden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hertsånger. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo.
  • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1983, 1995

Storlek: 700 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000