Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mårdseleheden

Reservatet utgör en av de absolut främsta lokalerna för marksvampar och vedinsekter längs vår nationalälv Vindelälven.

Skogarna i reservatet består av gammal naturskogsartad hänglavsrik sandtallskog på näringsfattig lavhed med inslag av lingonris. Skogen är gammal, cirka 150–300 år, och uppvisar god skiktning, luckighet och diameterspridning. Andelen gamla träd är mycket hög i större delen av området.

Våtmark och barr- och lövskog.

Mårdselehedens skog är flera hundra år gammal.

Fornlämning och rennäring

Närbild på mossa.

I reservatet kan du hitta lämmelmossa.

Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. Det finns både gamla dimensionsavverkningsstubbar och spår av senare avverkningar. I reservatet finns en obestämd fornlämning bestående av en stenring. Reservatets skogar är av riksintresse för rennäringen och har utnyttjats av rennäringen under lång tid som vinterbetesområde.

Brandspår förekommer i hela reservatet i form av tallar med brandljud och kolade torrträd. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mårdseleheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga traktorvägar och för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 18 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Mårdsele by, cirka 2 mil norr om Åmsele, nära gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommuner. Väg 363 mot Sorsele passerar genom reservatet, vilket gör reservatet mycket lättillgängligt för den som vill stanna till och besöka området.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss