Mårdseleheden

Reservatet utgör en av de absolut främsta lokalerna för marksvampar och vedinsekter längs vår nationalälv Vindelälven.

Skogarna i reservatet består av gammal naturskogsartad hänglavsrik sandtallskog på näringsfattig lavhed med inslag av lingonris. Skogen är gammal, cirka 150–300 år, och uppvisar god skiktning, luckighet och diameterspridning. Andelen gamla träd är mycket hög i större delen av området.

Mårdselehedens skog är flera hundra år gammal.

Fornlämning och rennäring

I reservatet kan du hitta lämmelmossa.

Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. Det finns både gamla dimensionsavverkningsstubbar och spår av senare avverkningar. I reservatet finns en obestämd fornlämning bestående av en stenring. Reservatets skogar är av riksintresse för rennäringen och har utnyttjats av rennäringen under lång tid som vinterbetesområde.

Brandspår förekommer i hela reservatet i form av tallar med brandljud och kolade torrträd. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mårdseleheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga traktorvägar och för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2010
Storlek: 18 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat