Abborrtjärnberget

På Abborrtjärnbergets norra del är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

I resten av området finns flera spår av avverkningar, men de ägde rum vid 1900-talets början då man bara valde ut lämpliga träd för sågtimmer och lät resten stå kvar. Stora delar av de avverkade träden blev också kvarlämnade. Det skapade goda förutsättningar för arter som behöver död tallved för att överleva, till exempel skorpticka, gräddporing och dvärgbägarlav.

Från parkeringen, ta vägen över dammen och uppför trappan för att komma in i reservatet. Det finns en stig att följa men markeringen är dålig i dagsläget.

Skorpticka.

Brandhärjat område

Kolade stubbar och brandskadade träd visar att tallskogen på Abborrtjärnberget har formats av många bränder. Många ovanliga djur, växter och svampar är beroende av brända skogar. För att bevara naturvärdena i området kommer kontrollerade bränder att ingå som en viktig del av reservatets skötsel.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Abborrtjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 2008

Storlek: 95 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat