Rotet

Skogen inom Rotet består av en cirka 100 år gammal, mycket högproduktiv och ganska grovstammig granskog med stort inslag av grova aspar.

Markvegetationen består här mest av örter och ormbunkar. I de högst belägna partierna av området ökar tallinslaget och här finns även några mycket grova tallar som är drygt 150 år gamla.

Gynnsamt för många växter och djur

Strandzonen mot Lill-Lövvattnet består av en smal remsa med gles fräken- och starr-vegetation. Lill-Lövvattnet är en relativt grund och näringsfattig klarvattensjö.

Violettgrå tagellav.

Den välutvecklade naturskogskaraktären gör att reservatet är gynnsamt för många växter och djur som är beroende av ostörda miljöer. Följande noteringar av skogslevande rödlistade arter och nyckelarter har gjorts i området: doftskinn, ullticka, liten spiklav, skinnlav och violettgrå tagellav.

Timrad rastkoja

En timrad rastkoja finns i området. Kojan förvaltas av Bissjöns samfällighetsförening och används som rast- och övernattningsstuga vid besök i området. En markerad vandringsled finns från byn Bissjön till kojan på Rotet och vidare genom reservatet ner till en båtplats vid Lill-Lövvattnets strand.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rotet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 5,2 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat