Vallsjöskogen

Vallsjöskogen är helt opåverkad av skogsskötsel. Området är starkt kuperat och skogen är varierande. De högsta delarna är täckta av hällmarkstallskog. I de lägre delarna växer stora granar och marken är täckt av örter.

Det finns gott om grova döda granar och en del sällsynta vedsvampar, som lappticka, doftskinn, sprickporing, rosenticka och rynkskinn växer på dessa. Längs mindre bäckar kan man även hitta skogsröret, arten är vanlig i just denna region men är klassad som missgynnad i rödlistan.  

Sälg med lunglav

Granskogen har inte påverkats av skogsbrand. I de norra delarna finns dock yngre aspblandade skogar som troligen har uppkommit efter brand. Sälg med den gröna lunglaven påträffas här och var. Den lilla Prediktjärnen och några mindre myrar ingår också i reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vallsjöskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning.
  • Tälta.
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Göra upp eld.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Gräva upp eller plocka levande och döda växter.
  • Plocka eller insamla mossor, lavar och insekter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1993, 1995
Storlek: 69 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000