Lilla Stutvattnet

I Lilla stutvattnets naturreservat finns flera lämningar efter människor från förr.

Lilla Stutvattnet avsattes först som ett domänreservat 1959 på dåvarande AssiDomäns marker och ombildades 1997 till naturreservat. Reservatet genomkorsas av en skogsväg vilket sommartid gör det lätt att ta sig till dit.

Det kringliggande landskapet är mjukt kuperat och stora delar kring reservatet består av hyggen och tallungskogar, i norr blocksänkor och gles yngre tallskog på torv- och myrmark.

Det finns ett relativt stort antal tallöverståndare, vilka huvudsakligen uppkommit efter en brand kring 1693, flera av dem bär spår av 1831 års brand.

Liten sjö

Reservatet delas i två hälfter av vägen mellan Fredrika och Volmsjö, där den norra delen innefattar sjön Lilla Stutvattnet. Skogen på denna sida om vägen är brandpräglad, längs surdråg och lägre liggande partier finns dock ett stort inslag av gran. Precis invid vägen ligger en vältrampad och välbetad renhage.

Lilla Stutvattnet.

Gamla byggnader

I det nordvästra hörnet av reservatet ligger två knuttimrade kojor, vilka nu har rasat in. Kojorna ligger på en mindre moränkulle, där omgivande skog har utnyttjats hårt. Spridda överståndare och täta tallföryngringar dominerar norr och nordväst om sjön.

Nere vid sjön, inte långt från kojorna, ligger ett äldre båthus. Ytterligare lämningar av människor återfinns längst i öster strax norr om vägen. Där står en gammal och väderbiten, väl arbetad ställning drygt en meter hög, uppställd över en tänkt eld. Alldeles i närheten ligger resterna av ett äldre inrasat “gömsle“ vid en större sten. Troligen är lämningarna av samiskt ursprung.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lilla Stutvattnet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta (mer än två dygn på samma ställe).
  • Elda (annat än på anvisad plats och med medhavd ved).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 115,5 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000