Ottjärn

I sluttningarna utmed den meandrande Ottjärnbäcken växer granskogar rika på hänglavar och stora grova aspar. Här finns bland annat den småflikiga brosklaven, en art som växer högt uppe i asparnas kronor. Den och många andra arter behöver gamla naturskogar för att överleva.

Skogen är helt grandominerad med en dominerande beståndsålder på cirka 100 - 130 år, men spridda äldre träd på cirka 150 år förekommer. Aspar och grova björkar förekommer allmänt spridda i beståendet och fläckvis även tall. Småflikig brosklav förekommer mycket allmänt på asparna.

Småflikig brosklav.

Nere efter bäcken förekommer mer löv såsom björk, al, sälg, trädformig rönn och mycket grova aspar. Längst upp i sluttningen är skogen gles och mycket hänglavsrik. I den nedre delen av sluttningen finns det gott om utströmningsområden med rikare vegetation.

I sydostsluttningen mellan Ottjärnbäcken och det mindre biflödet står en lövblandad barrskog med ett mycket stort inslag av gamla, grova och högväxta björkar och aspar. Skogen är tät och självgallrande med rikliga mängder av död ved, främst björk, gråal och asp men även gran. Här finns spår efter två kolmilor varav en mycket stor. Skogen har troligen kommit upp efter denna verksamhet för drygt 100 år sedan och inte rörts sedan dess.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ottjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i botrdä eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörninger vintertid på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2014
Storlek: 22,4 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat