Rönnåsliden

Rönnåsliden naturreservat ligger cirka 31 kilometer sydväst om Lycksele och utgörs av en grandominerad skog med inslag av våtmarker, tjärnar, bäckar och sjöar.

Området har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet, med god förekomst av gamla träd samt stående och liggande död ved. Reservatet hyser flera sällsynta och rödlistade arter som är beroende av gamla naturskogar. Tillgängligheten till naturreservatet är god då flera vägar finns i anslutning till reservatet och en väg genomkorsar nordvästra delen av området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rönnåsliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 553 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat