Rismyrbrånet

Rismyrbrånet utgörs huvudsakligen av grov och hög granskog med ovanligt hög bonitet. Området är kraftigt dikat, men dikena fyller inte längre sin tänkta funktion och är nu relativt
grunda.

Marken är till största del fuktig. I reservatets östra delar är boniteten högre än för området i stort. Inom denna del förekommer rikligt med lågor och döda stående träd, framförallt intill de tämligen grunda dikena.

Lämpligt område för vedsvampar

Den goda förekomsten av framförallt lågor gör att området inom en snar framtid kan bli en lämplig lokal för vedsvampar. En bäck (större dike) passerar reservatets östra delar och avvattnar området i nordlig riktning. Idag är större delen av träden i området cirka 150 år. I reservatets nordvästra hörn ska det finnas en äldre kolbotten som troligtvis nyttjades fram till 1800-talets mitt.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rismyrbrånet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 14,5 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000