Rismyrbrånet

Liggande träd i barrskog.

I Rismyrbrånets naturreservat växer grov och hög grandominerad barrblandskog med ovanligt hög bonitet. Inslaget av tall ökar mot väster. Marken är mycket fuktig och området är kraftigt dikat.

Reservatet kan besökas året runt för egna strövtåg till fots eller med skidor. Den mörka, täta granskogen i öster är inte stor till ytan men ger ett ovanligt trollskt intryck med hänglavar, grova granlågor, små mörka vattensamlingar och mossbelupna stenar. I mossmattorna på marken lyser ögonpyrolans vintergröna blad och i juni-juli sticker den späda, ensamma och väldoftande blomman upp.

Här trivs också vedsvampar och insekter som är beroende av död och döende ved. På döda granstammar syns de grova gnagspåren efter bronshjon, vågbandad barkbock och andra skalbaggars larver. Från träden hörs flockar av titor och mesar. Lyssna efter de höga tonerna från vår minsta mes, svartmes, och vår minsta fågel, kungsfågel.

Länsstryelsen restaurerar området för att höja reservatets naturvärden. Bland annat för att snabba på utvecklingen av död ved och igenläggning av reservatets diken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rismyrbrånet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla insekter och andra djur.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt, markering, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001, 2020

Storlek: 18 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer öster om Fällforsån och 8 kilometer nordväst om Sävar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss