Kammen

Kammens spektakulära rullstensås är den populäraste delen av Isälvsleden.

Kammens naturreservat är en av de bäst markerade rullstensåsarna i länet och en del av en längre ås som i stora drag följer Vindelälvens dalgång.

Isälvsleden

Isälvsleden som sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele passerar genom reservatet. Här kan du vandra eller cykla mountainbike uppe på åsryggen.

Isälvsledens hemsida Länk till annan webbplats.

Brand som gör nytta i naturen

I reservatet växter en relativt tät tallskog. I den södra delen av reservatet växer en 150-300 år gammal tallskog, men även enstaka tallar upp mot 400 år finns kvar. De flesta äldre tallarna har en eller ofta två övervallningar efter brand.

Vid branddateringar fastställdes tre bränder, den senaste daterad till 1781.

För att på sikt återskapa den naturliga tallskogsstruktur som en gång funnits i området och skapa livsutrymme för brandspecialiserade arter av insekter, lavar och vedsvampar har Länsstyrelsen genomfört naturvårdsbränningar i reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2016

Storlek: 17 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000