Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sör-Sveneberget

Hela området har sannolikt utvecklats efter en omfattande skogsbrand som dragit fram någon gång under andra hälften av 1800-talet. Dock saknas i stora områden egentliga brandspår såsom brandlyror i levande träd eller brända stubbar varför skogens historia är något höljd i dunkel.

Skogsbestånden i området har genomgående en mycket intressant beståndsstruktur eftersom inga gallringsuttag har gjorts på många år. Inslaget av grova aspar är anmärkningsvärt stort i hela området. Även gamla grova vårtbjörkar växer allmänt spridda inom större delen av området. Också sälg förekommer ställvis allmänt, dock i betydligt lägre frekvens än asp och björk.

Växtrik skog

I själva östsluttningen står högproduktiv aspblandskog med grovvuxen gran och asp. I fältskiktet dominerar blåbärsris men med enstaka inslag av mer näringskrävande växter som torta, brudborste och hässlebrodd. Lågor av gran och asp förekommer relativt allmänt, men riktigt gamla lågor är ovanliga. På asp förekommer bland annat skinnlav rikligt och lunglav allmänt.

I den västra delen av området dominerar fuktiga - våta skogstyper av varierande karaktär, vanligast är grandominerad sumpskog med inslag av lövträd. Även i denna del förekommer rikligt med grov asp, men även gammal sälg och spridda lågor förekommer. I den nordligaste delen finns även inslag av tall. I en liten brant sluttning längst i nordost finns ett litet nästan rent aspbestånd.

Både barr och löv

I ett avsnitt av den norra delen av Sör-Svenebergets toppområde växer senvuxen och mycket hänglavrik granskog som sannolikt har mycket lång kontinuitet. Garnlaven är den helt dominerande hänglaven och fullständigt draperar somliga granar. Garnlaven är allmän även i stora delar av nordostsluttningen, dock inte lika ymnigt.

Lövrika skogspartier förekommer också på norra delen av Sör-Svenebergets västsluttning. Produktiviteten är här något lägre än på östsluttningen, men gammal asp och sälg förekommer i stor omfattning och påverkan från skogsbruk är liten.

Löv- och barrträd.

I reservatet hittar du både tätt barr- och lövskog.

Gamla mossövervuxna stubbar förekommer regelbundet i hela objektet vilket visar att ett visst virkesuttag har förekommit. Det är dock länge sedan och skogarna ger idag ett mycket vildvuxet intryck.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sör-Sveneberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 115 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 15 kilometer västnordväst om Fällfors.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss