Trollberget

Det omgivande landskapet är måttligt kuperat och kringliggande bestånd utgörs i väster av ungskog, i öster av ett hygge. I norr går gränsen mot den myr som delvis ingår i reservatet.

Skogen utgörs av en flerskiktad barrblandskog med ett stort inslag av äldre björk. De äldsta tallarna är runt 400 år gamla. De äldsta granarna är cirka 150 år gamla. De har ofta 2–3 brandljud och den senaste branden lär därför ligga minst 150 år tillbaka i tiden.

Enstaka grova sälgar med lunglav förekommer liksom klenare aspar. Mot myren i den norra delen är markvegetationen något mer frodig. Rosenticka har hittats på enstaka granlågor inom reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trollberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 8,9 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000