Hässningberget

Följ den tre kilometer långa rundslingan som tar dig upp på Hässningberget.

Under vandringen får du uppleva många olika naturtyper, från tät granskog och frodiga bäckraviner till gles skog med knotiga tallar och renskavda berghällar.

Från toppen av berget har du en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd. Bänkar, vindskydd och grillplats finns vid utsiktsplatserna.

Spännande flora i Skravelsjöbäckens ravin

Skravelsjöbäckens ravin öster om berget är vildvuxen. Nära bäcken och i bergets sluttning växer en jungfrulig skog där gråal, sälg och asp frodas tillsammans med stora granar. Här finns också gott om döda träd i olika former och nedbrytningsstadier.

Floran är ovanligt rik i den fuktiga ravinen. Midjehöga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samsas med kräsna örter som brunrör, kärrviol och kärrdunört. Den tropiska känslan befästs av fuktighetsälskande mossor som kranshakmossa, rosmossa och palmmossa.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hässningberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 95 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat