Järtaberget

Järtaberget är ett skogsområde där du kan få en stark vildmarkskänsla.

Här finns gamla skogar och storslagna utsikter, särskilt från det branta berget i norr.

Gammal skog med ovanliga arter

Järtaberget är ett område med höga naturvärden. I reservatet finns skog som inte påverkats av människan på länge med mycket gamla, grova träd och död ved. Många sällsynta djur- och växtarter är beroende av sådana här naturskogsmiljöer. De har mycket små möjligheter att överleva i ett brukat skogslandskap. I reservatet finns även stora opåverkade myrmarker.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Järtaberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att plocka grenar
  till lägereld,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
  på is,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och
  därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 336 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat