Norrliden

I Norrlidens flacka sluttning står högväxta tallar, där de äldsta träden är över 300 år. Reservatet lämpar sig väl för en skogspromenad där man kan stöta på intressanta arter som gammelgransskål, ullticka och lunglav.

Norrlidens naturreservat ligger cirka 10 kilometer nordost om Hällnäs i Vindelns kommun, öster om byarna Norrliden och Sjöbrånet. Reservatet utgörs av en svag sluttning mot nordost på de övre delarna av det flacka berget Norrliden. Berget har formats av den senaste istidens isrörelseriktning från nordväst.

Spår av äldre tiders bränder förekommer allmänt i hela reservatet och syns som kolade stubbar och levande träd med övervallade brandskador.

Tallskog med gran på gång

Skogarna i reservatet består i huvudsak av gammal välskiktad tallskog på cirka 150–200 år med relativt hög produktivitet. Det finns allmänt inslag av 250 åriga träd och enstaka ännu äldre förekommer också.

Graninslaget varierar, från sparsam underväxt till ett tätt underbestånd av 100–130 år gamla träd. Enstaka granar på 200–250 år finns utspridda över området. Hänglavar, främst garnlav, förekommer allmänt i hela reservatet.

Norrlidens karaktär av tallnaturskog med gott om gamla träd, gör området gynnsamt för många växter och djur.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Norrliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet foron annat än på befintliga vägar. Undantag gäller även för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark samt för uttransport av fäll älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2011
Storlek: 37 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat