Maltberget

Maltberget ligger cirka 15 kilometer nordväst om Åmsele och utgörs av en välmarkerad bergsrygg som sträcker sig från 370 till 500 meter över havet.

Reservatet består av bergets topp och tre av dess sluttningar – i nord, väst och öst. Sluttningarna är relativt branta medan toppartiet utgörs av en flack platå.

Grotta

I den nordöstra delen finns en grottformation, den så kallade Maltbergsgrottan. Det finns en stig som leder upp till grottan. Längre söderut i reservatet finns fler intressanta geologiska fenomen, dels ett mindre jordskred men också en grottliknande sprickbildning i berget.

Spår av brand

Brandspår förekommer tämligen allmänt i hela reservatet. Gamla granar och tallar med brandljud, kan ses med varierande omfattning i reservatets skogar. Några av de gamla träden har övervallningar efter tre bränder. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden och många av skogsbestånden har idag en betydande graninväxt och rikligt med död ved.

I reservatet finns flera olika vedsvampar, exempelvis grovticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Maltberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2010
Storlek: 50 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat