Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vitbergstången

Området utgörs av de relativt flacka och blockfattiga syd- och ostsluttningarna på Vitberget samt den spolformade östliga utlöparen av berget som kallas Vitbergstången.

I nordost ingår även delar av våtmarken Middagsmyran. En mindre bäck avvattnar området via Middagsmyran mot Båtsjön som ligger strax söder om reservatet.

Gammal granskog med blåbärsris

Reservatets skogar består huvudsakligen av gamla grannaturskogar med inslag av björk, sälg och enstaka 200 till 300 åriga tallar. Marken täcks med blåbärsris. Kring toppen av Vitberget är det hårt att leva. Skogen är mycket gles med lågvuxna, toppbrutna granar och bukettbjörkar.

Gynnsamt för växter och djur

Flera mindre våtmarker förekommer inom reservatet. I den östra delen, samt strax nedanför Vitbergstoppen i väster finns ett antal små, delvis trädbevuxna kärr. Här är granarna lågvuxna.

Vy över myr.

Middagsmyran.

Middagsmyran i reservatets östra kant är en strängblandmyr med inslag av tallbevuxna kärr och riktigt blöta myrområden. På Vitbergstångens är granskogen gammal. Det finns gott om död ved och lövträd. Gamla träd gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vitbergstången. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för de skogsvägar som finns inom omrdået, samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 180 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer ostsydost om Åsele. Kör från Åsele sydost förbi Kvällträsk och mot Överrisjö. Sväng norrut i Överrisjö och ta andra avfartsvägen till höger. Följ vägen fram till Båtsjön och ta vänster just innan. I kommande korsning ta höger för att komma till reservatets parkering.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss