Kroktjärnen

Kroktjärnens naturreservat är ett tallskogsområde med några mindre granpartier vid fuktstråken nära vattendragen. Reservatet domineras av 200–300 år gammal tallskog med grova vidkroniga tallar. Skogen är ljus och öppen med många solexponerade träd och har god potential för ett rikt insektsliv.

Landskapet är varierat och vackert med inslag av Håptjärnen och Kroktjärnen, samt flera minde tjärnar och bäckar. De flesta myrar och våtmarker ligger i direkt anslutning till tjärnarna och till Malån som tangerar strax nordöst om reservatsgränsen.

Samiska kulturlämningar och renskötsel

Inom området bedrivs aktiv renskötsel som lokalt har påverkat markfloran och tallföryngringen. I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om lång mänsklig aktivitet inom området. Vid Kroktjärnen finns merparten av kulturlämningarna i reservatet där det bland annat har hittats flera härdar och samiska kulturlämningar. I reservatet finns även renstängsel, utfodringsplats och en renvaktarstuga som är av stor betydelse för renskötseln inom samebyn.

Rengärde.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kroktjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 103 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat