Tjäderkullen

Tjäderkullens naturreservat utgörs i huvudsak av en relativt brant, nordostlig sluttning. Nedanför branten, längs med hela reservatet rinner en liten bäck. En väg tangerar områdets nordöstra gräns och en annan väg korsar det i sydväst.

Utspritt i området finns flera mindre myrar och sumpskogsområden. Hela området ligger ovanför högsta kustlinjen på 340–450 meter över havet. Reservatets skogar består till största delen av ur- och naturskogsartad granskog med ett stort lövinslag, speciellt av grova aspar och gamla sälgar.

Ovanliga arter

Tjäderkullens gamla granskog med inslag av löv gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av denna typ av ekosystem. Ovanliga och intressanta arter har hittats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tjäderkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 100 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat