Om Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen är en myndighet som är regeringens företrädare i Västerbotten. Den viktigaste uppgiften är att arbeta för att riksdagens och regeringens beslut får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I Sverige finns 21 län och varje län har en Länsstyrelse.

I uppdraget från regeringen står det att Länsstyrelsen ska bidra till länets utveckling och noga följa tillståndet i länet. Länsstyrelsen arbetar också med tillsyn och ser till att lagar och regler efterföljs.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser – en uppgift som framför allt landshövdingen ansvarar för.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Lars Lustig är tillförordnad landshövding i Västerbotten

Lars Lustigs förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västerbottens län gäller från och med den 1 april 2020 och fram till den tidpunkt när en ny ordinarie landshövding tillträtt.

Lars har varit länsråd sedan den 1 augusti 2013 och har dessförinnan drygt 20 års erfarenhet från högskolesektorn bakom sig, bl.a. som universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Lars Lustig är född i byn Kalvträsk, 13 mil nordväst om Umeå. Han växte upp i Boliden och hans bakgrund i länet har präglat honom, både som person och i de olika yrkesroller han haft. 

– Jag känner väldigt varmt för länet och denna del av landet. Jag känner stolthet att få jobba i och för Västerbottens län, säger Lars Lustig.

Maria Hanell tillförodnad länsråd

Maria Hanell är tillförordnad länsråd från och med den 1 april 2020. Maria var tidigare chef för enheten för verksamhetsstöd.

Kontakt