Kluddbrännan

Området utgörs av en västsluttning med äldre granskog och med ett stort inslag av äldre asp. I regionen och i reservatets omedelbara närhet finns ytterligare skogar som skyddas för sina höga naturvärden.

Kluddbrännan är häckningslokal för den hårt trängda gråspetten. Gråspettens framtida existens anses hotad, till följd av att tillgången på äldre skogsbestånd med rikt inslag av lövträd blir mer och mer ovanliga.

Rikt inslag av hög- och lågörter

Skogen i området uppkom efter en skogsbrand omkring 1870 och består av ett äldre granbestånd med rikt inslag av äldre asp. Trots att området brunnit förekommer brandljud endast sparsamt på träd spridda i sluttningen. Tallskog tar vid på några mindre hällar i söder samt mot krönet längs reservatets östra kant.

I Kluddbrännan finns stora och många aspar.

Mot myren i norr ligger en sumpigare del. I nedre delen av slänten är marken bördigare med ett rikt inslag av hög- och lågörter såsom ormbär, tolta och träjon. Lågor av gran och löv förekommer sparsamt med undantag av några mindre områden där tillgången är riklig. I söder gränsar reservatet mot Inre Kluddbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kluddbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 1997
Storlek: 56 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000