Skikki

Vy över myr.

Skikki omges av ett kuperat förfjällslandskap och består i sin helhet av två granurskogsklädda höjdryggar, åtskilda av en nord-sydligt orienterad sänka, Storvallmyren.

Höjderna utgörs av Kalvberget i väster och den första stigningen på Sikkisjöberget i öster. Skogen i området är trots höjdläget ganska produktiv och inslaget av björk är stort, framförallt i de östra delarna av reservatet.

Vy över myr och barrskog.

Storvallmyren.

Skogen i den östra delen har tidigare plockhuggigts (dimensionavverkats) men har ändå kvar sin gammelskogskaraktär. I de västra delarna är skogen starkt urskogsartad. I reservatet har rödlistade arter som exempelvis taigaskinn, ostticka, gränsticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn och knottrig blåslav hittats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skikki. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och
    matsvampplockning.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1998, 2017

Storlek: 611 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2,7 mil sydväst om Storuman.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss