Skikki

Skikki omges av ett kuperat förfjällslandskap och består i sin helhet av två granurskogsklädda höjdryggar, åtskilda av en nord-sydligt orienterad sänka, Storvallmyren.

Höjderna utgörs av Kalvberget i väster och den första stigningen på Sikkisjöberget i öster. Skogen i området är trots höjdläget ganska produktiv och inslaget av björk är stort, framförallt i de östra delarna av reservatet.

Storvallmyren.

Skogen i den östra delen har tidigare plockhuggigts (dimensionavverkats) men har ändå kvar sin gammelskogskaraktär. I de västra delarna är skogen starkt urskogsartad. I reservatet har rödlistade arter som exempelvis taigaskinn, ostticka, gränsticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn och knottrig blåslav hittats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skikki. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i botrdä eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur, undantag medges för hund som används för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998
Storlek: 475,4 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000