Skikki

Skikki omges av ett kuperat förfjällslandskap och består i sin helhet av två granurskogsklädda höjdryggar, åtskilda av en nord-sydligt orienterad sänka, Storvallmyren.

Höjderna utgörs av Kalvberget i väster och den första stigningen på Sikkisjöberget i öster. Skogen i området är trots höjdläget ganska produktiv och inslaget av björk är stort, framförallt i de östra delarna av reservatet.

Storvallmyren.

Skogen i den östra delen har tidigare plockhuggigts (dimensionavverkats) men har ändå kvar sin gammelskogskaraktär. I de västra delarna är skogen starkt urskogsartad. I reservatet har rödlistade arter som exempelvis taigaskinn, ostticka, gränsticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn och knottrig blåslav hittats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skikki. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
  mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och
  matsvampplockning,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
  på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2017

Storlek: 611 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000