Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörliden

Inom området finns en myr som täcks av sträng-flarkkärr kantade av topogena kärr och blandmyr. Här förekommer också rikare partier med bladvass och ängsnycklar.

Myren är hydrologiskt ostörd men bär spår av tidigare hävd i form av tre förfallna slåtterlador samt rester efter myrhässjor.

350-år gamla träd

Sluttningen ovanför myren domineras av tätvuxen tallnaturskog av lingonristyp. Här förekommer minst tre generationer tall med upp till 350-åriga grovgreniga överståndare samt rikligt med grova torrträd, högstubbar och vindfällen. Den dominerande generationen är dock drygt 100 år. I nedre delen av sluttningen finns varierande miljöer av tallsumpskog.

Hela området är präglat av äldre tiders bränder och bär på tydliga spår i form av kolade stubbar samt brandljud i levande tallar. Bränder har ungefärligen daterats till åren 1670, 1730, 1800 och 1850.

Området gynnar både djur och växter

Sörlidens genuina karaktär av naturskog med dess strukturella mångfald gynnar en lång rad djur och växter. Här kan man finna fåglar som slaguggla, tjäder, järpe, lavskrika, spillkråka, tretåig hackspett och tofsmes. Inom reservatet återfinns även en lång rad rödlistade vedsvampar och lavar.

Fågelägg som ligger på marken.

Järpbo.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sörliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 1999

Storlek: 128 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger på gränsen till Lycksele och Norsjö kommuner, cirka 30 kilometer norr om Åmsele i sydväst sluttning ner mot Kalvmyran.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss