Skallvattenberget

Skallvattenbergets naturreservat ligger cirka 24 kilometer västsydväst om Åsele och utgörs av de högre delarna av det huvudsakligen flacka Skallvattenberget, inklusive den lite brantare nordsluttningen.

Reservatets skogar består till största delen av välskiktade grannaturskogar på friska blåbärsrismarker, bitvis med stort lövinslag. Centralt i reservatet finns även ett område med grandominerad utvecklingsmark med stort inslag av björk och sälg.

Ovanliga arter

Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom reservatet, exempelvis liten aspgelélav, stiftgelélav, skrovellav, stor aspticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn, harticka, och gammelgranskål.

Lappticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skallvattenberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 95 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat