Lycksamyran

Hela Lycksamyran är mycket flackt och till största delen torvtäckt, tack vare de dominerande myrarna.

Fågellivet på myrarna är mycket rikt och växtligheten domineras av fattiga och intermediära vegetationstyper, men även mindre arealer rikare sumpskogar med bland annat tågstarr, repestarr och lappranunkel förekommer.

Lappranunkel.

Skogsmyrar

Skogsmarken inom reservatet består både av utpräglade skog-myr-mosaikområden med ett flertal mindre fastmarksholmar på de större myrytorna, och av lite större sammanhängande fastmarksområden i anslutning till våtmarkerna.

I den sydvästra armens södra del ligger några större fastmarksholmar/områden. Området är mycket variationsrikt med sumpskogar och småvåtmarker, och breda övergångszoner mellan skog och myr. Skogen är grandominerad med inslag av björk och tall och i den södra delen finns också ett visst inslag av asp.

Myrslåtter förr

I äldre tider har myrarna i och omkring reservatet varit mycket viktiga för myrslåtter. Nybygget Bastuträsket (idag Gunnarn) utsynades 1746 och växte till en rik by, mycket tack vare de rika slåttermarkerna på myrarna. På 1820-talet började man dämma upp Juktån och leda ut vattnet på myrarna för att öka höproduktionen.

På många ställen, framför allt på myrarna utanför, men även i reservatet syns fortfarande idag spår efter denna epok i form av gamla hölador, hässjor och grävda kanaler.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lycksamyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 2 071 hektar
Kommun: Sorsele
Skyddsform: Naturreservat