Viberget

Strax utanför Vindeln vid älvens södra strand ligger ligger Vibergets naturreservat. Berget innehåller en gradient av skogstyper från norr till väster.

Viberget sticker upp likt en val ur odlingslandskapet. Det var inlandsisen som gav det sin avlånga form. Granskog, med inslag av lövträd och döda träd finns på Vibergets nordsluttning. Döda träd och lövskog är viktiga för många djur och växter, men blir allt ovanligare i skogarna. Om du känner en kola- eller lakritsdoft är det dofttickan som växer i stort sett bara på gamla sälgar. Lukten kan kännas på mer än 10 meter.

Höghus för spettar

Spår av bränder - brandljud, syns på äldre tallar på toppen av berget och som sotiga stubbar i granskogen. Skogens gamla träd är bra boplatser för hackspettar. Bona syns på några ställen som flervåningsbostäder i höga stubbar. På marken i de fuktiga granskogspartierna stöter du på en liten fröjd för ögat, ögonpyrolan, en liten vit blomma.

Ögonpyrola.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Viberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag medges för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012
Storlek: 31 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat