Laraborg

Grannaturskog i Laraborgs naturreservat.

Upplev riktigt gammal granskog i Laraborgs naturreservat.

Laraborgs naturreservat består av Storbergkullen samt ett flertal omkringliggande kullar. Här kan du vandra genom grannaturskog som lämnats orörd av det moderna skogsbruket. Laraborg har mycket höga naturvärden knutna till den gamla skogen. Det finns en mängd rödlistade och sällsynta arter som är beroende av gamla eller döda träd.

Friluftsliv

Strax öster om reservatet ligger Laraborg som är en gammal bosättning med några kvarstående lador och ett nybyggt vindskydd. En skoterled leder till ödegården som är ett populärt utflyktsmål för närboende.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Laraborgs naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 7 dagar).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 145 hektar

Kommun: Åsele kommun

Skyddsform: Naturreservat