Svanamyran

Skog med barr- och lövträd.

Svanamyrans naturreservat består av det stora myrkomplexet Svanamyran med omgivande skogar kring Båtsjön och Näslidens östsluttning.

Skogarna i reservatet består i huvudsak av urskogsartade barrblandskogar med rikligt lövinslag och gamla tallöverståndare. Det finns även mindre förekomster av yngre grannaturskog med gamla träd och områden med hög bonitet.

Sällsynta arter

Stora delar av området hyser även en rik tillgång på asp och sälg. Flera sällsynta och hotade arter har hittats inom området, knutna till skogar med lång skoglig kontinuitet och näringsrika marker, till exempel gammelgranskål, liten sotlav, skuggviol, skrovellav, stiftgelelav, korallrot och tibast.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svanamyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade. Med undantag för att ta torra kvistar för att använda till lägereld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för icke fridlysta blommor, bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2022

Storlek: 439 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Åsele, följ väg 90 söderut och sväng av mot Kvällsträsk. Passera Överrissjö och Ytterissjö och ta vänster efter Häggsjömon. Följ huvudvägen tills Brännberget har passerats. Ta höger och sedan vänster och korsa Flärkån. Sväng höger och välj sedan första vänster och kör genom Tallkullarnas naturreservat till Svanamyran.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss