Svanamyran

Svanamyrans naturreservat består av det stora myrkomplexet Svanamyran med omgivande skogar kring Båtsjön och Näslidens östsluttning.

Skogarna i reservatet består i huvudsak av urskogsartade barrblandskogar med rikligt lövinslag och gamla tallöverståndare. Det finns även mindre förekomster av yngre grannaturskog med gamla träd och områden med hög bonitet.

Sällsynta arter

Stora delar av området hyser även en rik tillgång på asp och sälg. Flera sällsynta och hotade arter har hittats inom området, knutna till skogar med lång skoglig kontinuitet och näringsrika marker, till exempel gammelgranskål, liten sotlav, skuggviol, skrovellav, stiftgelelav, korallrot och tibast.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Svanamyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 444 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat