Skalmodal

Reservatet omfattar den barrskogsklädda södra sidan av dalgången Skalmodal i vars botten Vapstälven rinner. Älven är svenska fjällkedjans enda större vattendrag som rinner mot Atlanten.

Atlantisk granskog tränger in från väst cirka 5 kilometer in på svensk mark i dalgången och utgör den enda barrskogen inom området. Barrskogen domineras av välsluten granskog i sluttningarna och blandskog av gran och tall i dalbotten. Dalgången har en frodig karaktär med stor örtrikedom. Blåtåteln är ofta dominerande. I älvsjöarna finns högre vattenvegetation främst i runda, skyddade vikar. Älven har ett skyddsvärt storöringsbestånd av atlantisk typ.  

Hängbro i naturen.

Hängbro över Vapstälven.

Rennäring

Området är av stort värde för rennäringen genom att det innehåller hänglavskogar. Det idag tydligast synliga spåren av samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsförande träd vilka fällts för att göra lavarna åtkomliga för renarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skalmodal. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1988, 1995

Storlek: 300 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Vapstälven, nära Norska gränsen. Området är tillgängligt från allmän väg mellan Dikanäs och Hattfjelldal. Vägen går på norra sidan om Vapstälven och reservatet ligger på södra sidan.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss