Skalmodal

Reservatet omfattar den barrskogsklädda södra sidan av dalgången Skalmodal i vars botten Vapstälven rinner. Älven är svenska fjällkedjans enda större vattendrag som rinner mot Atlanten.

Atlantisk granskog tränger in från väst cirka 5 kilometer in på svensk mark i dalgången och utgör den enda barrskogen inom området. Barrskogen domineras av välsluten granskog i sluttningarna och blandskog av gran och tall i dalbotten. Dalgången har en frodig karaktär med stor örtrikedom. Blåtåteln är ofta dominerande. I älvsjöarna finns högre vattenvegetation främst i runda, skyddade vikar. Älven har ett skyddsvärt storöringsbestånd av atlantisk typ.  

Hängbro över Vapstälven.

Rennäring

Området är av stort värde för rennäringen genom att det innehåller hänglavskogar. Det idag tydligast synliga spåren av samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsförande träd vilka fällts för att göra lavarna åtkomliga för renarna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skalmodal. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1988, 1995
Storlek: 300 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000