Nörd-Forsberget

Nörd-Forsbergets naturreservat ligger 5 kilometer nordväst om Fällfors, strax norr om Byskeälven. Det är en brant sluttning med högresta skogar som är rika på lövträd. Från Nörd-Forsbergets krön är utsikten hissnande.

Utmed de branta sluttningarna sipprar vatten som hela tiden för med sig ny näring. Det gör att träden kan växa sig riktigt stora. Vissa granar har en imponerande diameter. Den näringsrika marken gör att skogen växer fort, men dör då även fortare. Eftersom granarna växer sig stora snabbt bildas död ved i snabb takt. Den döda veden är viktig för många olika naturskogsarter, till exempel osttickan som är en hotad vedsvamp.

I sluttningen trivs också lövträd som asp och björk, som ofta är ovanliga i det brukade skogslandskapet. På hösten lyser Nörd-Forsbergets sluttning i gula och röda färger. Men lövträden är inte bara vackra att se på, utan också viktiga livsmiljöer för många olika insekter, lavar och fåglar.

Fuktiga lodytor med lavar och mossor

I Nörd-Forsbergets branta sydsluttning finns flera långsträckta bergsstup. Stupen är 7–10 meter höga och skuggas av den högresta skogen intill branterna. Stupen bevattnas med framsipprande grundvatten och det finns gott om mossor och lavar på klippväggarna. Bland annat förekommer navellavar, brosklavar och lunglav. Ormbunkar som stensöta, stenbräken och hällebräken hänger ut från klippväggarna.

Smålikig brosklav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nörd-Forsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 50 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat