Hornmyrbäcken

Skogarna i området utgörs genomgående av gammal hänglavsrik grannaturskog. Beståndsåldern ligger i stora delar på omkring 200 år med ett betydande inslag av ännu äldre träd. Området är relativt homogent med tre delområden som framträder med särskilt fin stuktur och riklig förekomst av död ved.

 Dessa tre områden är belägna längst i väster, söder respektive öster. De södra delarna är annars flacka, myrlänta och skogen är relativt gles och mager och övergången till myr är otydlig. Den svaga nordsluttning ner mot bäcken som rinner centralt genom området är betydligt mer produktiv med skiktning och allmän förekomst av död ved.

Det finns en huvudbäckfåra samt någon mindre bäckarm som kommer från de norra delarna. Bäckmiljöerna är fina med sumpskogspartier och död ved.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hornmyrbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 221,1 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat