Lillberget

Lillbergets naturreservat består av två berg och en mindre tjärn. Här trivs många ovanliga vedsvampar som växer på granar.

Lillberget blev domänreservat 1958 och ombildades senare, 1996 till naturreservat. Reservatet ligger i Vindelns kommun, cirka 20 kilometer norr om Örträsk.

Reservatet utgörs av två berg, Lillberget och Vinbrännan. Mellan dessa ligger en mindre tjärn, omgiven av öppna och trädklädda våtmarker. Lillberget och Vinbrännan är bevuxen med en gammal tall- och barrblandskog, där äldre träd och torrakor uppvisar tydliga spår efter flera skogsbränder. Man vet att ungefär halva reservatet, den västra delen, brann 1850.

Vedsvampar

I den östra delen av området där reservatet inte är så brandpräglat förekommer 150-årig gran, och rikligt med gamla granlågor. Här finns en rad rödlistade vedsvampar som är knutna till gransubstrat, som till exempel ostticka, rynkskinn och rosenticka. Granarna har även en rik förekomst av hänglav. I sydöstra hörnet av reservatet ligger en liten tjärn, Stortjärnen, vilken omges av våtmark. Delar av myren har tidigare använts för slåtter.

Rynkskinn.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lillberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1996, 1997
Storlek: 75 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000