Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hålvattsmyrorna

Området karakteriseras av öppna eller glest tallbevuxna våtmarker; Hålvattsmyrorna i centrala och södra delen av området och Västra Storänget i norra delen.

Mellan Västra Storänget och Hålvattsmyrorna rinner Hålvattsbäcken, som avvattnar Furunässjön österut genom området. Den lilla Lillbäcken berör sydöstra delen av reservatet.

Snötäckt myr.

Hålvattsmyrorna.

Myrar med högt naturvärde

Reservatets myrar ingår som klass 1-objekt, vilket är myrar med mycket högt naturvärde, i länets våtmarksinventering. I området finns också välutbildade strängflarkkärr. Båda kärrtyperna är ovanliga i låglandet. Strängflarkkärren har vackra system av flarkgölar och lösbottenflarkar som ligger tydligt terrasserade i sluttningarna. I några av flarksystemen förekommer utfällningar av järnockra som ger vattnet en tydlig röd färg. Kärren skiljs åt av skogsridåer och vattendrag.

Gammal urskog med blåbärsris

Skogen som angränsar till myrarna är gammal och delvis naturskogsartad. Runt Västra Storänget växer äldre grandominerad barrblandskog. Blåbärsris dominerar men i kantzonen mot myren växer bland annat kranshakmossa, liljekonvalj och torta. Längs Hålvattsbäcken växer frodig gransumpskog som växelvis domineras av blåbärsris och högvuxna ormbunkar. Här växer bland annat. ormbär, örnbräken, liljekonvalj och brakved.

Kvarnlämningar

Strax utanför reservatet, nära Hålvattsbäckens utlopp från Furunässjön, finns kvarnlämningar bestående av två dammar och en kvarnbyggnad med välbevarad inredning. Inom reservatet finns ett par helt förfallna hölador som vittnar om att slåtter tidigare har förekommit ute på myrarna. Gamla spänger korsar de blötaste kärren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hålvattsmyrorna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för uttransport av fälld älg samt för snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001, 2006

Storlek: 170 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 6 kilometer sydväst om Botsmark.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss