Kulfors

I Kulfors naturreservat får du själv söka din väg genom de ganska blöta, lövrika granskogarna. Här trivs flera skyddsvärda arter som är beroende av gamla naturskogar, till exempel violettgrå tagellav och stor aspticka.

Kanske får du höra spillkråkans karaktäristiska tummande och se någon av alla gamla stubbar med hål efter spillkråkans jakt på myror. I västra delen av reservatet är det lite torrare och mer talldominerad skog.

Var beredd på att ett besök kan innebära att du måste gå en till tre kilometer innan du når fram till reservatet. Skogsbilvägarna norr om reservatet är ofta avstängda med bommar.

I och kring Kulfors naturreservat är terrängen relativt flack. Reservatet är därför relativt lättillgängligt med skidor på vårvinterns skare, även fast vägarna inte plogas. Om du vandrar, åker skidor eller skoter på Tvåälvsleden mellan Vindeln och Granö passerar du söder om reservatet efter ungefär halva sträckan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kulfors naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter-körning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 75 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat