Tallkullarna

Tallkullarnas naturreservat är beläget mellan Flärkån och Oxvattenbäcken och består av bergen Tallkullarna, Baktoberget och Solasnarken, som tillsammans utgör en välmarkerande bergsrygg i området.

I reservatet finns de flesta boreala skogstyper representerade. I och omkring sydbranterna på de tre bergen växer urskogsartade gamla tallskogar.

På hällmarkerna ovanför branterna är skogen vanligen lågvuxen och relativt klen, medan skogen nedanför branterna består av högresta och grovstammiga träd.

Från toppen av reservatet har du en mycket fin utsikt.

Spår av människor

I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om mänsklig aktivitet inom området. På Tallkullarnas östsluttning och nedanför Solasnarkens nordbrant finns rester av två timrade kojor som troligen nyttjats vid timmerhuggningar i området.

Namn som Sunnabergslåtten, Gammfäbodslåtten och Fäbodmyran på myrmarker i utkanten av eller strax utanför reservatet tyder på att myrslåtter och kanske även skogsbete förekom i området.

Flera gamla tallar hyser ännu uthuggna stämplingsbleckor som vittnar om en planerad avverkning som aldrig blev av.

Tallkullarnas naturreservat ligger inom ett riksintresse för rennäringen. Området har följaktligen också nyttjats av renskötseln under lång tid.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallkullarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2016
Storlek: 505 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat