Mastakludden

Reservatet erbjuder mäktiga vyer och gammal, lättpromenerad tallskog, men även mer blockig terräng. Dessutom finns här öppna och trädklädda våtmarker. Välkommen ut bland stock, sten och myr.

Själva Mastakludden är ett berg med en mycket brant sydsida. Från toppen har du en vidunderlig utsikt över Vindelådalen.

Rent geologiskt är det en välutvecklad bergdrumlin som är utsträckt i inlandsisens rörelseriktning från nordväst. Höjden över havet ökar från 230 m vid vägen till 320 m på toppen av Mastakludden.

Leta jättemusseronen i lättgången skog

Skogen i reservatet är till största delen tallskog. Det är öppet och lättgånget i stora delar. Träden är mellan 150-250 år gamla. Det är småkuperat och här och var förekommer mycket stenblock. Här finns gott om ovanliga mark- och vedsvampar, som till exempel taigataggsvamp och jättemusseron. Uppe på toppen av berget har det hittats gula kantareller.

Jättemusseron.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mastakludden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is samt för uttransport av fälld älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, undantag medges för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 167 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat