Mastakludden

Reservatet erbjuder mäktiga vyer och gammal, lättpromenerad tallskog, men även mer blockig terräng. Dessutom finns här öppna och trädklädda våtmarker. Välkommen ut bland stock, sten och myr.

Själva Mastakludden är ett berg med en mycket brant sydsida. Från toppen har du en vidunderlig utsikt över Vindelådalen.

Rent geologiskt är det en välutvecklad bergdrumlin som är utsträckt i inlandsisens rörelseriktning från nordväst. Höjden över havet ökar från 230 m vid vägen till 320 m på toppen av Mastakludden.

Leta jättemusseronen i lättgången skog

Skogen i reservatet är till största delen tallskog. Det är öppet och lättgånget i stora delar. Träden är mellan 150-250 år gamla. Det är småkuperat och här och var förekommer mycket stenblock. Här finns gott om ovanliga mark- och vedsvampar, som till exempel taigataggsvamp och jättemusseron. Uppe på toppen av berget har det hittats gula kantareller.

Närbild på en svamp.

Jättemusseron.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mastakludden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is samt för uttransport av fälld älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, undantag medges för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 167 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer nordväst om Mårdsele längs väg 363 sin går längsmed Vindelälven. Reservatet gränsar till Mårdseleforsens naturreservat.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss