Tuggensele

Reservatet som ligger i småkuperad terräng utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark, men insprängda myrmarker finns också. Skogen är urskogsartad barrblandskog.

På de torrare åsarna och i myrpartierna växer tall medan skogen i övrigt domineras av gran. Det finns även ett rätt stort inslag av grov asp i reservatet.

Det mesta av skogen i området har uppkommit efter en skogsbrand i slutet av 1700-talet. Enstaka tallar som överlevt branden finns kvar som överståndare. Kulturpåverkan märks främst i form av stubbar vilka finns kvar som spår av den plockhuggning som bedrevs under 1900-talets början.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tuggensele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada plantor, buskar och träd.
  • Skada markvegetationen.
  • Göra åverkan på mark.
  • Göra någon åtgärd i övrigt som kan skada eller förfula områdets naturförhållanden.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1944, 1998
Storlek: 56 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat