Risberget

Risberget består av en ovanligt gammal barrblandskog med lika delar gran som tall och har en urskogsartad karaktär eftersom att medelåldern på beståndet ligger på omkring 200 år.

Skogstypen är av torr blåbärsristyp. Även enstaka äldre björkar och sälgar förekommer. Lågor och torrträd, främst gran förekommer allmänt. Tillgången på hänglavar är förhållandevis god. Här förekommer likaså rikligt med garnlav, skägglav samt en violettgrå tagellav.

Gynnsamt för sällsynta fåglar

Den stora tillgången på grova barrträd och inslag av döda och döende löv- och barrträd gör området gynnsamt för exempelvis hackspettar och vedlevande insekter. I reservatet har man observerat spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla, lavskrika och sidensvans. 

Sidensvans.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Risberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd eller buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001
Storlek: 10 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000